Životopis

Slavomil Fischer je psycholog a soudní znalec, který působí v oblasti psychologické diagnostiky a poradenství přes 30 let. Vystudoval doktorský obor psychologie (Ph.D.) na Psychiatrické klinice na 1. Lékařské fakultě v Praze.  Pracuje také jako vedoucí katedry na pedagogické fakultě na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je členem České psychiatrické společnosti ČLS JEP a České andragogické společnosti. 

Ceny:

Udělena národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za rok 2020 za publikaci Psychologie kriminálního chování: Vybrané otázky etiologie andragogické intervence a resocializace, jež byla publikována spolu s Prof. PhDr. J. Veteškou.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

1992 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterský studijní program obor vzdělávání dospělých, Mgr.
Diplomová práce na téma: Nezaměstnanost jako faktor stresu

1996 – Manchester Metropolitan University, Master of Business Administration, MBA
Závěrečná práce: Vzdělávání pracovníků a kariérní růst

2004 – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program, obor speciální pedagogika, PhDr., Ph.D.
Disertační práce na téma: Prizonizace jako etopedický problém (práce uznána i za rigorózní)

2010 – Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, doktorský studijní program, obor psychologie, Ph.D.
Disertační práce na téma: Depravace osobnosti vlivem uvěznění

Specializační kurzy:

2000- 2002
Specializační kurzy Vězeňské služby ČR
terapeutické metody a techniky (kognitivně behaviorální terapie, rodinná terapie, problematika poruch chování a delikvence, aplikace diagnostických nástrojů)

Vybrané údaje o praxi:

30 let činnosti v oblasti práce se znevýhodněnými skupinami populace a s jedinci se speciálními potřebami v oblasti edukace a společenské seberealizace, mj.:

1992- 1993
Magistrát města Ústí nad Labem, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1992- dosud
Znalec soudu v odvětví školství a kultura, obor psychologie

1993 – dosud
Pedagogicko – psychologické poradenství a diagnostika, profesní poradenství (OSVČ)

2000-2002
Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Teplice, speciální pedagog

2000-2005
ÚSP pro mentálně postižené Háj u Duchcova, speciální pedagog

2005 -dosud
Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
katedra pedagogiky, odborný asistent, od 2010 vedoucí katedry pedagogiky

2008 – 2010
Výchovný ústav Boletice – etoped, psycholog (částečný úvazek)

2013 – 2014
Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, odborný asistent

Pedagogická činnost:

Výuka v rámci pregraduálního vzdělávání, postgraduálního studia, vzdělávání v programech celoživotní výchovy a vzdělávání

Vyučované předměty: Etopedie s klinickou praxí; Forenzní psychologie; Psychosociální diagnostika; Teorie a praxe práce s delikventy; Psychopatologie; Sociální patologie; Psychomotorický vývoj jedince; Problematika sociálně patologických jevů; Semináře ke kvalifikačním pracím

Garant rozšiřující a doplňující formy studia speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání.

Vedení diplomových a bakalářských prací.

Člen zkušebních komisí pro SZZ pro magisterská a bakalářská studia.

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

1992
Agder University, Kristiansand, Norsko

1994
Bundessportzentrum, Wien – Südstadt, Rakousko

2004
Manchester Metropolitan University, Manchester, UK

2015
Queens University Belfast, Belfast, UK